Annonce
Læserbrev

Større svinefarm. Svært at forene med det gode liv

Tilladelse til udvidelse vil give Havskov mulighed for at producere op til ca. 75.000 smågrise om året, dvs. næsten en fordobling af den nuværende produktion, anfører debattørerne. Arkivfoto: Mads Dalegaard

Debat: Kære byrådsmedlemmer

Til byrådsmødet d. 26.6. vil I behandle sagen ’Anvendelse af "50%-reglen" - miljøtilladelse af husdyrbrug på Brydebolvej 9’.

Vi har forståelse for, at Havskov ønsker at udvide sin produktion, men vi ønsker ikke, at det skal ske på en så bynær bedrift som Brydebol. Det har vi meget tydeligt givet udtryk for i høringssvarene. Derfor er vi stærkt forundrede over, at flertallet i Teknik og Miljø-udvalget har valgt at prioritere én enkelt landmands ekstraindtjening på bekostning af hundredevis af andre borgeres sundhed og livskvalitet. Den beslutning står i skærende modsætning til Lemvig Kommunes motto om at ”Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.”

Jfr Lemvig Kommunes ”Strategi for bosætning” vil kommunalbestyrelsen ”aktivt gøre Lemvig Kommunes herligheder tydelige.” Hvilke herligheder? ”En kvalm og stram lugt fra staldene”, som det formuleres i et af høringssvarene?

”Du må ikke flytte – Livet er godt i Lemvig Kommune” står der i bosætningsstrategien. Men vi er mange, som i vores høringssvar klager over så stærkt gennemtrængende lugt af svin, at den i perioder ødelægger vores muligheder for at opholde os udendørs, tvinger os til at holde døre og vinduer lukkede på varme sommerdage, og endda trænger ind i husene og ’sætter sig’ i tøj og inventar. Er det virkelig ’det gode liv’?

Det handler ikke kun om lugtgener. Ifølge Sundhedsstyrelsen findes der som nævnt i et høringssvar ”potentielt sundhedsskadelige komponenter i dampe, støv og aerosoler fra svinefarme, der kan spredes via vinden til omgivelserne. (…) kan relateres til forskellige former for lungesygdomme, luftvejs- og (…) slimhindeirritation i øjne, næse, svælg og eventuelt bronkier, og der kan opstå almensymptomer i form af hovedpine, træthed, kvalme og koncentrationsbesvær.”

Det er netop den type symptomer, der fremhæves i flere høringssvar, og som flertallet i Teknik og Miljø-udvalget ignorerer. Men hvis kommunen ønsker at tiltrække børnefamilier, er det så det rigtige miljø at tilbyde dem? Teknik og Miljø-udvalget foreslår, at man søger at mindske problemet ved at montere miljøkryds i alle ventilationsafkast, men der fremlægges ikke tilstrækkelig evidens for, at det reelt løser problemet.

Vi bliver lovet, at lugtgenerne fra ejendommen vil blive mindre ved en § 16b-tilladelse. Det lovede Havskov også, da han overtog ejendommen i 2011. Men som det tydeligt fremgår af høringssvarene i indeværende høring, er vi flere, der har oplevet, at lugtgenerne fra ejendommen tværtimod er blevet værre.

En tilladelse vil i øvrigt give Havskov mulighed for at producere op til ca. 75.000 smågrise om året, dvs. næsten en fordobling af den nuværende produktion. Vælger han at bruge den tilladelse, kan det medføre tæt på en fordobling af mængden af gylle, der skal køres ud fra ejendommen. Det kan kun medføre øgede gener for os naboer. Kommunalbestyrelsen er teknisk set ikke forpligtet til at forholde sig hertil i § 16b spørgsmål, men vi beder jer om at forholde jer til vores virkelighed, og ikke gemme jer bag paragrafferne.

Med Havskovs og kommunens historik for håndtering af lugtgener og sundhedsskadelige udledninger er der ikke noget, der giver os anledning til at tro, at forholdene vil forbedres med en § 16b-tilladelse. Konsekvenserne af en tilladelse er ikke tilstrækkeligt belyst, hverken i det høringsmateriale, som blev sendt ud i første omgang, ej heller i det nye forslag om miljøkryds. Derfor beder vi om, at kommunen iværksætter en ny høring, hvor de forskellige løsningsforslag bliver lagt ud til debat. Vi har som nævnt ikke noget principielt imod Havskovs ønske om at udvide sin produktion, men det skal ikke være på Brydebol. Derfor må der kunne findes en løsning, hvor Havskov holder sig inden for rammerne af sin nuværende tilladelse, og, når de eksisterende bygninger er afskrevet, finder et andet sted at lægge sin produktion. På langt sigt vil vi gerne opfordre til, at kommunen inddrager os i en fremsynet strategi for at gøre østbyen attraktiv for tilflyttere.

Debattørerne har forståelse for, at Havskov (foto) ønsker at udvide sin produktion, men ønsker ikke, at det skal ske på en så bynær bedrift som Brydebol. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.

112

Butiksindehaver løb butikstyv op

Annonce