Annonce
Struer

Regnefejl koster i første omgang 850.000 kroner - helhedsplanen skal nu forhandles hjem

Regning kan til tider være en svær størrelse. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Et af de store punkter til denne uges budgetseminar for byrådspolitikerne er helhedsplanen på 0 til 18-års området, som dog lige på falderebet måtte gennemgå en økonomisk justering.

Struer: Det er nu, det endelige slag skal slås, når det kommer til den helhedsplan for 0 til 18-års området, som Struer Kommune og særligt politikerne i børne- og uddannelsesudvalget har arbejdet så meget med i de seneste efterhånden mange måneder.

Torsdag og fredag mødes byrådets politikere til budgetseminar, og på programmet vil blandt andet være en fuldt finansieret helhedsplan, som det hedder.

Det blev den store plan ved et ekstraordinært møde i børne- og uddannelsesudvalget i begyndelsen af ugen.

- Vi har sendt sagen videre som indstillet (af administrationen, red.) bortset fra, at der er opstået en regnefejl i arbejdet med helhedsplanen, fortæller Peter Vestergaard (R), som er formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Fra embedsværket lyder det, at der er sket et skred i forbindelse med overdragelsen af materialet fra rådgivningsfirmaet BDO - som har været hyret ind til at stå for arbejdet med helhedsplanen - til Struer Kommunes egne folk.

Der er blevet lavet nogle justeringer i BDO's materiale, og der viste sig så en ubalance, da det hele blev regnet igennem igen.

Annonce

Det siger tallene

Brækker man Struer Kommunes helhedsplan for 0 til 18-års området op i økonomiske dele, ser det således ud:

Planen er født med en rammebesparelse på 2,6 millioner kroner i 2020 og 4,3 millioner i de tre følgende år. Altså penge, der skal findes hvert år.

Initiativerne i selve helhedsplanen, som er opdelt i tre spor, koster 4,9 millioner kroner i 2020, 5,8 millioner i 2021 og 5,5 millioner i de efterfølgende to år. Hvis de gennemføres.

Til at betale for gildet er lavet et såkaldt råderumskatalog, hvor der peges på en række områder, der kan findes penge.

Kilde: Struer Kommune

Vi beklager

Administrationen beklager, at ubalancen ikke er blevet opdaget tidligere og ikke mindst før, planen kom i høring.

Konkret er der tale om, at der pludselig manglede 845.000 kroner, for at pengene i planen passede i 2020.

I 2021 manglede der 571.000 kroner samt henholdsvis 179.000 kroner og 79.000 kroner i de to efterfølgende år.

- Vi har besluttet at tage pengene fra opnormeringen på dagtilbudsområdet og afvente, hvad det bliver til i forhold til minimumsnormering i en ny finanslov, fortæller Peter Vestergaard.

Der er i de fire år fra 2020 til 2023 årligt afsat godt 5 millioner kroner til en styrket normering i dagtilbud i helhedsplanen. Fra det tal skal nu altså trækkes den føromtalte ubalance, hvilket betyder, at politikerne i børne- og uddannelsesudvalget kan møde op til budgetseminaret med en finansieret helhedsplan.

Hvad det hele skal ende med, er nu op til byrådets politikere at diskutere sig frem til.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];