Annonce
Kultur

Lemvig Museum ønsker mere plads og moderne lokaler: Der arbejdes i to museumsspor

Lemvig Museum, der har ligget i Vesterbjerg siden 1940, ønsker mere plads og mere moderne lokaler. Nu er processen frem mod et nyt Lemvig Museum begyndt. Arkivfoto: Morten Stricker
Der bliver arbejdet på to fronter med Fremtidens Lemvig Museum. Museet får konsulenthjælp til strategiprocessen, og der nedsættes en tværgående projektgruppe til at udpege den fremtidige placering.

Lemvig: I slutningen af 2019 lå konsulentrapporten om Fremtidens Lemvig Museum på lokalpolitikernes bord, og nu har familie- og kulturudvalget taget hul på den formentlig lange proces frem mod at få skabt et nyt Lemvig Museum, der enten skal være på den nuværende placering i Vesterbjerg eller et helt nyt sted i Lemvig by.

Konsulentrapporten anbefaler, at der arbejdes i to spor med planlægningen, og derfor var der også to punkter på familie- og kulturudvalgets dagsorden, der handlede om fremtidens museum i Lemvig.

I tråd med rapportens anbefalinger ønsker Lemvig Museum i 2020 at sætte fokus på en strategiproces, der skal afklare museets mission og vision og finde frem til den/de centrale fortællinger, som et nyt museum skal bygges op omkring.

Lemvig Museum ønsker hjælp til strategiprocessen, og museet har derfor søgt Lemvig Kommune om 80.000 kroner i støtte til processen i form af konsulenthjælp. Familie- og kulturudvalget sagde ja til ansøgningen, som kommunalbestyrelsen skal godkende i den sidste ende.

I budgettet for 2019 havde Lemvig Kommune afsat 500.000 kroner til foranalysen med hensyn til placeringen af Lemvig Museum. Der resterer 200.000 kroner på den konto, og det er planen, at de 80.000 kroner tages herfra.

- Det er fint, at vi nu får vendt alle sten og gentænkt Lemvig Museums mission og vision, og det er også rigtig fint, at det sker med ekstern hjælp, så der kan komme input fra andre steder i landet, hvor man har været igennem noget tilsvarende, siger formanden for familie- og kulturudvalget, Henrik Thygesen (V).

På dagsordenens andet museumspunkt handlede det blandt andet om at få udpeget personer til den tværgående projektgruppe, der skal arbejde med den fremtidige placering af Lemvig Museum og se på, hvordan museet eventuelt kan bidrage til byens udvikling.

Her valgte familie- og kulturudvalget at pege på formand Henrik Thygesen og Gitte Winther Jeppesen (R), som udvalgets medlemmer i projektgruppen. Gitte Winther Jeppesen er Lemvig Kommunens repræsentant i museets bestyrelse.

Projektgruppen kommer desuden til at består af Lemvig Museums leder Mette Lund Andersen, formanden for museets bestyrelse, Jens Pedersen, samt to repræsentanter fra kommunens forvaltning og to fra økonomi- og erhvervsudvalget.

Foruden den nuværende placering peger konsulentrapporten på tre placeringsmuligheder i Lemvig by til det nye Lemvig Museum: Toldbodbygningen på havnen, Østhavnen samt området Lidenlunden ved Rema 1000.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Formen blev testet i Struer

Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];